Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN van Aluvida Carports & Overkappingen

1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is elk aanbod en elke (ook toekomstige) overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integrerend deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er schriftelijk onze instemming mee betuigd hebben.

2. Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. Een overeenkomst komt slechts tot stand na orderbevestiging van onzentwege. Wanneer bestellingen worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke overeenkomst omtrent de prijs, gelden de prijzen van de dag van de levering.

3. De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden ons niet strikt. Eventuele laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk en uitsluitend aan ons te wijten, kan dan ook geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen redelijk verlengd worden. De overschrijding van de betalingstermijn van voorschotten, wordt aan de leveringstermijn toegevoegd.

4. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst, en in de mate waarin ze op soortgoederen slaat, van zodra deze geïndividualiseerd zijn. Nochtans blijven de goederen onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich derhalve toe om deze goederen niet te vervreemden, te verpanden, of met zekerheden te bezwaren.

5. De bestelde goederen en materialen worden altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden op de plaats van de levering aanvaard. Ze worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan. De klant staat er voor in dat op het adres van levering alle nodige voorzorgen genomen zijn en aan alle voorwaarden voldaan is opdat deze in goede omstandigheden zou kunnen doorgaan, zonder dat wij dat voorafgaandelijk nog dienen te controleren. Alle schade die mede veroorzaakt wordt omdat dit niet het geval is, blijft uitsluitend ten laste van de klant.

6. Wanneer de klant weigert de levering af te nemen of ons het leveren onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht te zijnen nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiėle schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65 % ingeval van maatwerk – van de prijs B.T.W. exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaatsgevonden wanneer de klant weigert verdere levering af te nemen of verdere levering onmogelijk maakt, dan kunnen wij opteren, mits aangetekende melding aan de klant, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering, en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de klant voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. In dat geval is de klant een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65 % ingeval van maatwerk – van de prijs B.T.W. exclusief, van het niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, het meer gevorderde door ons te bewijzen.

7. De prijs wordt van rechtswege vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van de levering.

8. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel bij de levering, contant en zonder korting. Ingeval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 1 % per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag. De door de klant verschuldigde rente wordt per jaar gekapitaliseerd, mits aangetekende ingebrekestelling daartoe. Wordt in de bijzondere voorwaarden betaling in schijven overeengekomen, dan wordt het openstaande saldo van rechtswege volledig opeisbaar, vermeerderd met rente en schadebeding, bij niet of niet tijdige betaling van één der schijven.

9. Bij niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 12 %, met een minimum van 125 € en een maximum van 2.000 € ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding brengt vanaf de aangetekende ingebrekestelling van rechtswege dezelfde conventionele rente op van 1 % per maand of gedeelte van een maand. 10. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

11. De personen die het contract voor de klant ondertekenen, verbinden zich met de klant solidair en ondeelbaar tegenover ons.

12. Ingeval van niet betaling op de vervaldag, en na aangetekende ingebrekestelling, kunnen wij ten allen tijde opteren voor de ontbinding van rechtswege van het contract ten laste van de klant  mits aangetekende melding in die zin. In dat geval halen wij de koopwaar terug waar zij zich bevindt, en is de klant van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65 % ingeval van maatwerk – van de prijs B.T.W. exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Voor Duitsland verwijzen wij naar de specifieke voorwaarden voor eigendomsbehoud eerder ontvangen of in bijlage, die deel uitmaken van deze algemene verkoopsvoorwaarden en die de klant verklaart ontvangen te hebben.

13. Eveneens ingeval van niet betaling op de vervaldag behouden wij ons het recht voor nog niet geleverde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen, hetgeen aan de klant aangetekend wordt medegedeeld. Bij annulering is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum is vastgesteld op 25% – verhoogd tot 65 % ingeval van maatwerk – van de koopprijs B.T.W. exclusief, het meer gevorderde door ons te bewijzen. Bovendien worden in dat geval om het even welke door de klant nog verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

14. Het is ons toegelaten voor alle welkdanige aan ons verschuldigde sommen retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de klant die in ons bezit zijn.

15. Wanneer objectieve elementen (zoals geprotesteerde wissels, opzegging krediet, bewarende of uitvoerende beslagen, achterstallen tegenover schuldeisers, enz.) wijzen op liquiditeitsproblemen bij de klant, zijn wij gerechtigd de uitvoering van onze verbintenissen afhankelijk te maken van het bekomen van afdoende waarborgen.

16. Voor zover de keuring en de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de drie dagen na levering. De plaatsing, ingebruikname, behandeling, bewerking, geheel of gedeeltelijke betaling van de koopwaar of doorverkoop ervan, wordt beschouwd als aanvaarding. De klant aanvaardt de in de sector gebruikelijke toleranties. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

17. De bedragen die de klant aan ons verschuldigd is kunnen, behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover ons. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover ons uit te stellen of op te schorten.

18. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Onze aansprakelijkheid noch kennis van verborgen gebreken wordt vermoed. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij beschadiging tijdens de verwerking, de montage of het onderhoud, verandering en/of herstel door de klant of door derden, of doorverkoop van het geleverde. Een aanspraak op vrijwaring vervalt eveneens indien de geleverde goederen niet gemonteerd of verwerkt werden volgens onze voorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant, die de levering vergezelden en die de klant verklaart ontvangen te hebben. Hetzelfde geldt voor het geval de goederen niet onderworpen werden aan een jaarlijks nazicht, of niet onderhouden werden volgens onze onderhoudsvoorschriften en/of deze van de fabrikant, die de levering vergezelden en die de klant verklaart ontvangen te hebben. De koper verliest in ieder geval het recht zich te beroepen op onze vrijwaringsplicht voor verborgen gebreken indien hij ons hiervan geen kennis heeft gegeven bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen een termijn van één maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt of moest ontdekken en indien wij binnen dezelfde termijn geen representatief staal (lengte 50 cm of oppervlakte van 1x1xm) van de geleverde goederen ontvangen, samen met een kopie van de aankoopfactuur. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. zes maanden beloopt. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten. Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegenover ons op de garantie beroepen.

19. Onze verantwoordelijkheid tegenover de klant, om welke reden ook, is alleszins beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de koopwaar zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie, en beloopt maximaal de door ons gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft, met uitsluiting van onder meer de kosten van verwijdering of van vervanging. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitgevoerde leveringen, waardoor dit bedongen maximum overschreden zou worden.

20. Ingeval van “vreemde oorzaak” (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij van rechtswege gemachtigd onze verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan te hebben verwittigd. Wij kunnen dientengevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden onder meer conventioneel als “vreemde oorzaak” beschouwd: oorlog, staking of lockout, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur- en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel wanneer deze vreemde oorzaak zich voordoet bij ons als bij onze leveranciers.

21. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze overeenkomst in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze documenten de integrale tekst uitmaken van het akkoord tussen beide partijen, en alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen tot verbintenissen en/of van hem uitgaande documenten vervangen en vernietigen, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst. Indien mocht blijken dat een of meerdere bedingen geheel of gedeeltelijk niet tegenover de klant ingeroepen kunnen worden, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst onverminderd bestaan. De klant verbindt er zich toe deze voorwaarden integraal toepasselijk te maken op zijn contractuele relatie met de verkrijger van de goederen en vrijwaart ons voor alle nadelige gevolgen die uit de niet-nakoming van deze verplichting zouden kunnen ontstaan.

22. Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci het Vredegerecht van het kanton Harelbeke en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiezen. De klant kan ons uitsluitend dagvaarden voor de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel. Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid (bvb. procedure kort geding). Het werken met wissels houdt geen schuldvernieuwing in en brengt derhalve geen wijziging van de bevoegdheid of van andere contractvoorwaarden met zich.

Gelieve een afspraak te maken om een bezoek aan onze showroom in te plannen. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn.
Bel +32 (0)478 706 215 of mail [email protected]

Wilt u vrijblijvend een offerte op maat voor onze carport? Offerte